داداش کوچولو

نکته

کسی که دو روزش مثل هم باشد زیانکار است. ( رسول اللله صلی الله علیه وسلم ) 

 

هر روز بهتر از دیروز باش.