داداش کوچولو

روز معلم

معلم شمع سوزانی است که می سوزد تا به شاگردانش راه زندگی را نشان دهد.  

 

 

روز معلم مبارک باد.