داداش کوچولو

یکی بود یکی نبود

سلام

یه شب که تا صبح بیدار بودم نزدیکای صبح یه قلم و کاغذ برداشتم و یه چیزایی نوشتم ممکنه براتون جالب باشه:

یکی بود یکی نبود. یکی بود ولی دیگه نیست . یکی هست ولی فردا ممکنه نباشه یکی قراره بیاد ولی اونم میره. فقط یه نفر هست که بوده و هست و هیچ وقت نمیره و اونم کسیه که اگه نبود ما هم نبودیم و حالا که بوده ما هستیم.

یه روز اونی که همیشه بود به اونی که نبود گفت باش و اونی که نبود از نبود تبدیل به بود شد. اونی که بود به اونی که نبود گفت همونجوری که من گفتم باش ولی اونی که نبود یادش نبود قبلا نبود و یادش رفت که اونی که بود اونو بود کرده به همین خاطر همونجوری که اونی که بود گفته بود باش نبود. و اونی که بود اونی که قبلا نبود رو نابود کرد و دیگه اون  نبود. ولی بعدا اونی که بود اونی که نبود رو بود میکنه و بهش میگه چرا همونجوری که من گفتم باش نبودی؟

حالا ما هستیم اونم هست و به ما گفته که چه طور باشیم. اگه ما همونجوری که اون گفته نباشیم مثل همونی میشیم که دیگه نیست و اگه همونطوری که اون گفته باشیم بعد از اینکه یه مدت نبودیم به ما میگه باش و ما هم میایم و ما رو میبره همون جایی که اونایی توش هستن که همونطوری که گفته بود باشن شدند .