داداش کوچولو

دعا

خدایا تو خودت میدونی که نمیشه آدم اشتباه نکنه خدایا گناهان ما رو ببخش و ما رو مورد رحمت و عنایت خودت قرار بده و فرصت جبران گذشته رو به ما بده . آمین