داداش کوچولو

نکته

مفهوم برای شما که به تربیت اصولی فرزندتان علاقه مندید.

 

بکار بردن توصیه های زیر در تربیت فرزندان،  اعتماد بنفس  و موفقیت آنها را به ارمغان خواهد آورد.

 

1_ برای کاستن از میزان اطاعتهای محض و عاری از تفکر و اراده، فرزندتان را با " روش انجام وظایف " خودش آشنا سازید.

2_ به جای انتقال " اندیشه های "خودتان به کودکان آنها را با "روش اندیشیدن " آشنا سازید.

3_ به "عملکرد و رفتار" فرزندتان می توانید ایراد بگیرید و اعتراض کنید ولی به " شخصیت" او هرگز لطمه ای وارد نسازید.

4_ با مقدار محدودی " بی اعتنایی" بین هر قهر و آشتی از تکرار خطاها جلوگیری کنید.

5_ مسئولیت تربیتی فرزندان کوچکتر را به فرزندان بزرگتر واگذار نکنید.

6_ بدون شناخت کودکان را هدایت نکنید. سعی کنید" توقع" خانواده از " توان" فرزند فراتر نرود.

7_ سعی کنید" توقعات" شما از فرزندتان با "توان" هوشی ، عاطفی، اجتماعی و جسمی فرزندتان هماهنگ باشد.

8_ به فرزندتان " مسئولیت" بدهید تا او احساس ارزش و اهمیت کند و مسئولیت کارهایش را بعهده بگیرد.

9_ پاسخ اکثر" سئوالات" کودکان را از "خود شان" بپرسید واز ارائه راه حل سریع خوداری کنید.

10_ سعی کنید فرزندانتان" اشتباهات" خودشان را امری "عادی"تلقی نکنند.